Pirates 0f New Eden

KOS

NEW EDEN

Pirates 0f New Eden is KOS in New Eden

KOS

PROVIDENCE

Pirates 0f New Eden is KOS in Providence

KOS

GREAT WILDLANDS

Pirates 0f New Eden is KOS in Great Wildlands

KOS

JITA TRAVEL ROUTES

Pirates 0f New Eden is KOS at Jita Travel Routes