The Gorgon Spawn

UNKNOWN

NEW EDEN

The Gorgon Spawn has UNKNOWN status in New Eden

UNKNOWN

PROVIDENCE

The Gorgon Spawn has UNKNOWN status in Providence

KOS

GREAT WILDLANDS

The Gorgon Spawn is KOS in Great Wildlands

UNKNOWN

JITA TRAVEL ROUTES

The Gorgon Spawn has UNKNOWN status at Jita Travel Routes